• Ngôn ngữ
Cấu hình bảng giá
Kiểu bảng
Độ trễ cuộn trang (mili giây)
Thởi gian lật trang (mili giây)
Hiển thị
Thông tin khớp từng phiên sàn HOSE
Mã CK (ô khớp lệnh)
Cột KLGD Thỏa thuận
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Trung bình
% Room NN còn lại
Hiển thị các mã ETF
Hiển cột KLGD, +/- Giá sau cột Dư bán